Vissza

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Geko-2002 Kft. elkötelezi magát az onlinegazda.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a magánélethez való jog tiszteletben tartása, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása mellett. 

A Geko-2002 Kft. a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz, a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. 

Jelen Nyilatkozatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, nyilatkozunk arról, hogy milyen célokra és milyen módon használunk fel személyes adatot, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését, védelmét. 

A fentiek alapján a Geko-2002 Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatot teszi közzé. 

Adatkezelő megnevezése, azonosítói, elérhetősége

Az adatkezelő neve: Geko-2002 Kft. 

Cégnév: Geko-2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 6795 Bordány Kossuth utca 52. 

Adószám: 12892123-2-06 

Cégjegyzékszám: 06-09-008118 

Képviselők: Gere Ferenc, Kovács Jenő 

Telefon: +36 30 938 6572 

E-mail: geko2002@gmail.com 

Weblap: onlinegazda.hu 

A kezelt adatok fajtái és forrásai, az adatkezelés célja 

1. Ügyfél regisztrációhoz szükséges adatok: 

- kapcsolattartó személy neve 

- telefonszáma 

- e-mail címe 

- online felülethez megadott jelszó (titkosított formátumban tároljuk) 

2. Megrendeléshez, szerződéshez szükséges adatok: 

- megrendelő neve 

- lakcíme / székhelye 

- szállítási cím 

- telefonszám 

3. Egyes szolgáltatáshoz szükséges adatok: 

- engedélyek

 

A bekért adatok önkéntesen adhatók meg, de a fentiekben felsorolt adatkezelési célokhoz elengedhetetlen adatok, melyet a titkosított adatáramlást garantáló weboldalunkon kérünk be. 3. Sütik (cookie-k), technikai adatok kezelése: 

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdeti időpontját, bizonyos esetekben a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése statisztikai, illetve szervervédelmi célokat szolgál. 

A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k egyes megrendelési folyamatokhoz elengedhetetlenek, ezért a rendelési folyamat alatt kikapcsolásuk akadályozhatja a termékeink megrendelését. A cookie-k a rendelési folyamat után tetszés szerint törölhetők a böngészőből. 

5. Bankkártya adatok kezelése: 

Társaságunk semmilyen formában nem kezel és nem tárol bankkártya adatokat. Lehetőséget biztosítunk bankkártyás fizetésre, amely folyamat során a látogatóinkat közvetlenül pénzügyi szolgáltatónk weboldalára irányítjuk. 

6. Analitika és statisztikai adatok kezelése: 

A weboldalunk látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével mérjük. Ezen adatok személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, a látogatók, vagy az ügyfeleink azonosítására alkalmatlanok. A szolgáltatás használata által ezen adatokhoz a Google is hozzáfér. A Google adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: policies.google.com/privacy?hl=hu 

Az adatkezelés időtartama 

Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük. Szerverünkről egy esetleges adatvesztés elkerülése érdekében rendszeresen biztonsági mentés készül, ezáltal legalább 14, de maximum 30 napra visszamenőleg rendelkezünk adatmentésekkel. 

Az ügyfeleink felhasználói fiókját automatikusan töröljük, amennyiben az adott napot megelőző 365 napban nem volt aktív szolgáltatása. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatait visszavonásig kezeljük. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év. 

Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, úgy az adatokat a jogszabály által előírt ideig kezeljük. 

Személyes adatok biztonsága 

Társaságunk az adatkezelés jellegére, körülményeire és céljaira tekintettel, valamint a természetes személyek jogaira jelentett, változó mértékű kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékével arányos, de azt inkább meghaladó adatbiztonságot garantálja. 

Szolgáltatóként minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a felhasználóink által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés , a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. 

Adatkezeléssel kapcsolatos joggyakorlás 

Magánszemélyként tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint arról is, hogy pontosan mik ezek az adatok. 

Jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, olvasható formában megkapja. 

A GDPR által meghatározott esetekben jogosult az adathordozhatósághoz. 

Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. 

Kérheti a személyes adatainak törlését: 

- ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték 

- ha a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs 

- ha az adatot jogelleneses kezelték, vagy 

- ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell 

Kérheti adatkezelésének korlátozását: 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát 

- ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését 

- ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez Jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az ügyfél személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az Adatkezelő eljárásával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz www.nail.hu/kapcsolat.html fordulhat.

 Adatvedelmi_nyilatkozat.pdf 2018. November 9.